Konkurs Poetycki im. Wł. Orkana

Konkurs Poetycki im. Wł. Orkana

Published: grudzień 06, 2019 Category: Komunikaty Hits: 131

Regulamin 

§ 1

1.1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 9 grudnia 2019r. (od tego czasu będą przyjmowane wiersze na konkursu) i trwa do 26 lutego 2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

§ 2

Celem Konkursu jest:

- inspirowanie do aktywności twórczej,

- rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży,

- pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury,

- przybliżenie młodzieży sylwetki i twórczości poety Władysława Orkana, patrona konkursu, którego Stefan Gołębiowski założyciel i wieloletni Dyrektor Liceum wybrał na patrona szkoły.

- konfrontacja twórczości poetyckiej,

- promowanie młodych twórców,

- integracja społeczności wszystkich typów szkół z terenu powiatu żuromińskiego.

§ 3

3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w 3 kategoriach:

1. 7-8 klasy Szkoły Podstawowej (z terenu powiatu żuromińskiego),

2. Uczniowie Szkół ponadpodstawowych (z terenu powiatu żuromińskiego).

3. Uczniowie/Osoby z niepełnosprawnością które uczęszczają do szkół specjalnych lub do placówek wykonujących rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych z terenu powiatu żuromińskiego.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu.

ul. Warszawska 4

 09 – 320 Bieżuń

(tel. 23  657 8063) 

lub

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie. Filia w Żurominie

ul. Warszawska 4

09-300 Żuromin

(tel.23 657 29 42)

z dopiskiem: „Konkurs Poetycki– Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

 osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt.

3.3. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.

3.4. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:

- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,

- nazwa i adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego,

 załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.

Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi (zał. nr 1) – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.

3.5. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

3.6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ 4

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu profesjonale Jury złożone z nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.

4.2. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w trzech kategoriach:

I  kategoria   -  uczniowie szkół podstawowych klas 7-8,

II  kategoria  - uczniowie szkół ponadpodstawowych,

III kategoria – Uczniowie/osoby z  niepełnosprawnością.

 I  kategoria : I  nagroda                                   II  kategoria :  I  nagroda                     III kategoria: I nagroda

                       II  nagroda                                                           II  nagroda                                             II nagroda   

                      III  nagroda                                                           III  nagroda                                           III nagroda

 

Oraz  wyróżnienia po 1 w każdej kategorii.

 

Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

Jury zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału nagród.

4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 5

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 5 marca 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym                   im. Władysława Orkana w Bieżuniu, ul. Warszawska 4, godz. 11:00 - sala gimnastyczna.

§ 6

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO[1]. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

Akceptacja regulaminu przez uczestnika/ów w przypadku osoby nieletniej przedstawiciela ustawowego uczestnika przedsięwzięcia oznacza wyrażenie zgody, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia: VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Orkana w Bieżuniu wizerunek uczestnika przedsięwzięcia był użyty w różnego rodzaju formach fotografowania, elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika przedsięwzięcia mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu i Powiat Żuromiński oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie. Filia w Żurominie i nie tylko. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności zdjęcia, plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, sprawozdawcze. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie”

 

Bliższych informacji udziela: Sylwia Piekarska tel. 693 815 538.

 

 

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

 

Imię i nazwisko autora pracy ................................................................................................................

 

Adres autora ………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..

 

Wiek autora ……………………………………………………………………………………………………………….………………….….

 

Numer telefonu, e-mail autora ………………………………………………………………………………………………………….

 

Nazwa i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły lub placówki kierującej prace na Konkurs ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….………….……….…..

 

………...............................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

 

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie twórczość jest mojego autorstwa oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Liceum Ogólnokształcącemu im. Wł. Orkana w Bieżuniu oraz Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie. Filia w Żurominie praw autorskich, praw majątkowych do nadesłanych wierszy w zakresie:

 

- utrwalenia i zwielokrotnienia nadesłanego utworu/utworów – wytwarzanie egzemplarzy bez względu na technikę (np. technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie;

 

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;

 

- prezentacji nadesłanych wierszy w dniu wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu.

 

 Zapoznałem/am się i respektuję Regulamin VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Orkana w Bieżuniu. /W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny/

 


.....................................................
   (podpis autora/opiekuna prawnego)

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

 

 

…………………………………………………….………………………….                                

 

 (imię i nazwisko /obojga rodziców/ prawnych opiekunów)

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

·         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka[1] danych osobowych przez Organizatora zgodnie z RODO[2] w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka1 danych osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1 również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana w Bieżuniu.

 

·         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka1 jest wyrażona przeze mnie zgoda.

 

·         Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora.

 

·         W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego1 dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.

 

 

 

Oświadczam, że zostałam/em1 poinformowany iż:

 

 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, w tym mojego wizerunku, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • moje dane osobowe w tym wizerunek nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegały profilowaniu;
 • Administrator danych nie będzie przekazywać moich danych osobowych, w tym wizerunku do państwa trzeciego;
 • dane będą przetwarzane i udostępniane przez okres 10 lat od daty wykonania zdjęcia lub wykonania nagrania filmowego; 
 • dane będą przechowywane przez Administratora bezterminowo chyba, że zostanie odwołana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

………………………………………..…………………………………...

 

miejsce, data, podpis

 

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka1 w celach prowadzenia konkursu określonego w regulaminie VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Orkana w Bieżuniu.

 

 

 

…………………………………….……………………………………...

 

miejsce, data, podpis

 

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu VII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Orkana w Bieżuniu.

 

Dnia .......................................... r.

 

 

 

 

 

..……..…………………………………………………………………………………….

 

(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  VII  Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Wł. Orkana w Bieżuniu.

 

Dnia .......................................... r.

 

 

 

 

 

..……..…………………………………………………………………………………….

 

(podpis  uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego ucznia)

 [1] Niepotrzebne skreślić

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

SZKOLENIA NA STYCZEŃ 2020

SZKOLENIA NA STYCZEŃ 2020

Published: październik 04, 2019 Category: Komunikaty Hits: 312

 

 

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – styczeń 2020 r.

 

 

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

 

 • Geometria kartki papieru – warsztaty metodyczne 23.01.2020 r.
 • Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście w nauce matematyki - warsztaty metodyczne 28.01.2020 r.
 • Nauczycielskie plany metodyczne – drogowskazem w pracy młodego nauczyciela - kurs doskonalący 15-01-2020 - 14-02-2020
 • Wyniki egzaminu zawodowego jako informacja zwrotna o efektach uczenia się – warsztaty metodyczne 11-01-2020 09:00-14:00,
 • Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego – seminarium 29-01-2020 14:00-18:15,
 • Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – warsztaty metodyczne 25-01-2020 08:30-17:00,
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci w przedszkolu  i w edukacji wczesnoszkolnej – konferencja 16-01-2020 13:00-15:00,
 • NAUCZYCIEL NA STARCIE kurs doskonalący 23-01-2020 14:30-18:30,

 

 

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Warszawa

 

 

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

 

 

 • Platforma LearningApps w pracy nauczyciela - 20 godz. Online 07.01.2020 - 03.02.2020
 • Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 - 10 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 07.01.2020 - 28.01.2020
 • E-portfolio w pracy nauczyciela cz.1 - 20 godz. Online, 07.01.2020 - 17.02.2020
 • Zabawy nie tylko z komputerem - 5 godz. Stacjonarnych, 07.01.2020 - 07.01.2020
 • Python cz. 1.2 – grafika żółwia - 20 godz. Online, 09.01.2020 - 06.02.2020
 • Twoje dane – Twoja sprawa, 5 godz. Stacjonarnych, 09.01.2020 - 09.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały - 5 godz. Stacjonarnych, 15.01.2020 - 15.01.2020
 • TIK w edukacyjnym projekcie przyrodniczym - 5 godz. Stacjonarnych, 16.01.2020 - 16.01.2020
 • Matura z informatyki – symulacje - 4 godz. stacjonarnych + 5 godz. Online, 23.01.2020 - 23.01.2020
 • Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty - 5 godz. Stacjonarnych, 28.01.2020 - 28.01.2020

 

 

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”

 

 

 

2.01 czw. 16.00-20.00 Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje          

 

3.01 pt. 10.00-14.00   Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

 

3.01 pt. 16.00-20.00   Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

 

4.01 sob. 9.30-13.30   Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss

 

4.01 sob. 14.00-18.00 Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym      

 

11.01 sob. 9.30-13.30 Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

 

11.01 sob. 9.30-13.30 Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

 

11.01 sob. 9.30-13.30 Grab the exam by its horns – o przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 

11.01 sob. 14.00-18.00 Awans zawodowy w praktyce (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

 

11.01 sob. 9.30-14.30 To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)

 

11.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.1

 

16.01 czw. 16.30-20.15 Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty         

 

18.01 sob. 9.30-13.30 Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

 

18.01 sob. 14.00-18.45 Kreatywna świetlica

 

24.01 pt. 16.00-20.00 Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

 

25.01 sob. 9.30-14.15 Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej cz.2

 

25.01 sob. 9.30-13.30 Kompetencje kluczowe – nie tylko wymóg, ale i obowiązek (szkolenie odbywa się  w SP nr 316, ul. Szobera 1)

 

25.01 sob. 9.30-13.30 Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera

 

25.01 sob. 14.00-18.00 Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (szkolenie odbywa się w SP nr 316, ul. Szobera 1)         

 

26.01 nd. 10.00-14.00 Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu      

 

28.01 wt. 16.30-19.45 Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Published: wrzesień 30, 2017 Category: Komunikaty Hits: 1590

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CZYNNA

PON-PT 8:00-17:00

SOBOTA 8:00-13:00

TEL: (23) 657-29-42

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Published: grudzień 16, 2014 Category: Komunikaty Hits: 2690

 

Zapraszamy naszych czytelników do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy IBUK LIBRA. Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Subskrypcja umożliwia dostęp do pełnych tekstów 982 książek z wielu dziedzin wiedzy. Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz umożliwia robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 

Strona Główna

This text has a tooltip

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Żurominie
ul Warszawska 4
tel. (023) 657-29-42
www.bpzuromin.edu.pl
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright